Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Advokacie:

civilní právo (sepisování a kontroly smluv, sepisování listin, advokátní úschova peněz, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, právní rozbory, zakládání spolků a společností, zastupování ve věcech obchodního rejstříku,…)

trestní právo (obhajoba obviněných v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení, zastupování odsouzených ve vykonávacím řízení,…)

pracovní právo (sepisování smluv, neplatné ukončení pracovního poměru, náhrada škody z pracovního úrazu či nemoci z povolání, zaplacení dlužné mzdy,…)

rodinné právo (úprava péče a výživy nezletilých dětí, určování otcovství, úprava styku, rozvody manželství)

správní řízení (zastupování před správními úřady např. řízení o přestupcích, stavební řízení, návrhy ve věcech katastru nemovitostí, zastupování ve správním soudnictví)

ústavní právo (sepsání ústavní stížnosti a zastupování v řízení před ústavním soudem, sepsání stížností k ESLP ve Štrasburku)

V případě, že nevíte, zda Vám můžu ve Vaší věci pomoci, neváhejte se zeptat (info@mtukinska.cz).

Informace pro spotřebitele:

Subjektem pověřeným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zák.č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz