Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Ceník právních služeb:

Odměna advokáta se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna náleží advokátovi za úkon právní služby (např. převzetí právního zastoupení, sepis žaloby, účast na jednání a to každé 2 hodiny, sepis odvolání atd.), výše odměny záleží na předmětu řízení, ke každému úkonu je účtován režijní paušál ve výši 300,-Kč. Dohodou může být sjednána odměna v odlišné výši, či je možné sjednat odměnu paušální či hodinovou. Náhrada cestovních výdajů je účtována dle platných právních předpisů o cestovních náhradách (pro rok 2016 vyhl. 385/2015 Sb.) Za promeškaný čas (např. čas strávený na cestě k jednání konanému mimo obec, kde je sídlo advokátky, čekání) je účtována dle § 14 odst. 3 advokátního tarifu částka 100,- Kč za každou započatou půlhodinu.

Za právní poradu advokátní kanceláři bez převzetí právního zastoupení v dané věci je účtována částka 600,-Kč za každých započatých 30 min, které porada trvá.

V případě právního rozboru je odměna stanovena dohodou s ohledem na charakter věci a předpokládanou časovou náročnost. Je možné rovněž dohodnout provedení právního rozboru bez osobní schůzky v kanceláři (potřebné dokumenty zašle klient na elektronickou adresu advokátky a dohoda o provedení právního rozboru je uzavřena prostřednictvím elektronické komunikace).

Při převzetí právního zastoupení je požadována záloha ve výši nejméně 5.000,-Kč, kdy s ohledem na povahu, obtížnost, časovou náročnost a předpokládaný počet úkonů ve věci může být požadovaná záloha navýšena.

Zálohu, jakož i odměnu advokáta je možno po dohodě hradit ve splátkách.

Cena za konzultaci je 1.000,-Kč + DPH

Ceník za mediaci:

Za první setkání s mediátorem nařízené soudem je účtována dle vyhl. 277/2012 Sb., částka 400,-Kč za každou započatou hodinu.

Za mediaci je účtována částka 1.200,-Kč za každou započatou hodinu jednání. Obvyklá délka mediačního jednání je 1-3 hodiny. V případě, že se klient nedostaví bez omluvy či schůzku zruší méně jak 24 hodin před jednáním, je povinen uhradit částku odpovídající odměně za plánované mediační jednání v délce 3 hodin.

Strany platí odměnu mediátora rovným dílem.

Od od 1.1.2019 jsem plátcem DPH.