Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Mediace? (Nemysleli jste meditaci?)

Mediace je mimosoudní způsob řešení konfliktů za účasti stran a jednoho či více mediátorů, kteří usnadňují stranám komunikaci tak, aby bylo nalezeno smírné řešení uzavřením mediační dohody. Mediace prováděná zapsanými mediátory ze seznamu ministerstva spravedlnosti je upravena v zákoně č. 202/2012 Sb. Mediační jednání trvá obvykle 1-3 hodiny. V případě dlouhotrvajících sporů či složité situace není vyloučeno, aby proběhlo několik mediačních jednání.

Postavení mediátora

Mediátor nemá žádnou rozhodovací pravomoc, není to soudce ani arbitr. Mediátor naslouchá stranám, aby zjistil, jak danou situaci vnímá každá ze stran, co je pro ni důležité a zda mají strany nějaké společné zájmy, zjišťuje, co konkrétně je nutné vyřešit, pomáhá hledat kritéria takových řešení. Mediátor řídí proces mediace, usnadňuje komunikaci stran, zohledňuje specifika případu a zájmy stran a pokud je to možné, usnadňuje stranám najít řešení konfliktu, které by uspokojilo zájmy každé ze stran.

Soudem nařízené setkání s mediátorem

Soud může dle § 100 odst. 2 občanského soudního řádu nařídit účastníkům první setkání s mediátorem až v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje. Pokud byl mediátor určen soudem, mají účastníci povinnost se k tomuto mediátorovi dostavit. Mediátor je povinen vydat stranám potvrzení, že splnily povinnost setkat se s mediátorem. Strany se na tomto setkání rozhodnou, zda využijí možnosti provedení mediace a zda jim vyhovuje soudem zvolený mediátor, mediaci nohou odmítnout.

Účel a zásady mediace

Účelem mediace je vyřešení konfliktu mimosoudní cestou a nalezení řešení nastalé situace, které by co nejvíce odpovídalo představám a potřebám stran. Účelem mediace není provádět důkazy a rozebírat právní stránku věci. Mediace je dobrovolná, což znamená, že je možné i po uzavření smlouvy o provedení mediace tuto kdykoli ukončit. Mediace je důvěrná, což znamená, že mediátor je vázán mlčenlivostí ve vztahu k provedení mediace, jejích účastníků a všeho, co se v průběhu mediace dozví. Této mlčenlivosti jej mohou zbavit pouze všechny strany mediace společně. Mediátor je nezávislý. V případě, že se před začátkem mediace či v jejím průběhu vyskytnou skutečnosti, které by dle rozumného uvážení mediátora mohly mít vliv na jeho nezávislosti či nestrannost či způsobit střet zájmů mezi mediátorem a některou ze stran konfliktu, je mediátor povinen o tomto informovat strany konfliktu. Pokud strany se znalostí všech těchto informací souhlasí nadále s tím, aby mediátor prováděl mediaci, je možné mediaci provést či v ní pokračovat. V případě, že vznikne důvod pochybovat o nepodjatosti mediátora, mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediaci, případně již zahájenou mediaci ukončí. Skutečnosti, které mohou založit pochybnosti o nezávislosti mediátora jsou například osobní či obchodní propojení některé ze stran konfliktu či jejich právních zástupců a mediátora či skutečnost, že některé ze stran konfliktu mediátor či advokát s ním spolupracující poskytl právní radu v téže věci či ve věci související. V případě, že jsou strany zastoupeny právním zástupcem, může právní zástupce doprovázet stranu při mediaci. Přítomnost právního zástupce při mediaci není nutná (jak již bylo uvedeno, důkazy a právní rozbory nejsou předmětem mediace). Mediátor nesmí poskytnout (jakožto advokát) právní rady žádné ze stran konfliktu ohledně věci týkající se konfliktu, pokud v této věci působil jako mediátor či činil kroky k přípravě mediace. Mediátor může v případě, že o to požádají všechny strany konfliktu, vyslovit svůj právní názor na věc. Právní názor mediátora je nezávazný, nemá žádný vliv v případě budoucího řešení sporu soudní cestou či cestou rozhodčího řízení.

Oddělené jednání

V případě, že se to dle mediátora jeví účelným, navrhne mediátor stranám oddělená jednání. Oddělená jednání probíhají pouze za účasti jedné ze stran a mediátora. Informace, které jsou na takovémto jednání sděleny mediátorovi, jsou důvěrné. Bez vysloveného zmocnění stranou nesmí mediátor takto získané informace sdělit druhé straně. Po skončení odděleného jednání se mediátor se stranou dohodne, které z informací budou považovány za důvěrné a které je možné sdělit na společném jednání.

Odmítnutí mediace

Mediátor odmítne provedení mediace v případě, že s ohledem na jeho poměr k věci, stranám konfliktu či jejich zástupcům je zde důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Mediátor může odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, je-li narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu (za takové narušení důvěry se považuje i nezaplacení sjednané zálohy na provedení mediace).

Účinky smlouvy o provedení mediace

Uzavřením smlouvy o provedení mediace neběží promlčení lhůta ohledně nároku, který je předmětem mediace, po dobu konání tohoto řízení. V případě, že promlčecí doba dosud nepočala běžet, začne běžet až poté, co některá ze stran odmítne v mediačním jednání pokračovat.

Mediační dohoda

Za obsah mediační dohody odpovídají pouze strany (§3 odst. 3 zákona o mediaci). Mediátor je oprávněn poučit strany o tom, že mediace směřuje k uzavření dohody, která je v rozporu se zákonem. Mediátor tímto způsobem chrání strany před rizikem, že soud uzavřenou dohodu pro její rozpor se zákonem neschválí.
V případě, že strany chtějí vykonatelný titul, je nutno mediační dohodu schválit soudem (např. v rámci probíhajícího civilního řízení, ve smírčím řízení – soudní poplatek 500,-Kč). Uzavřením mediační dohody končí mediace a promlčecí lhůta počne běžet, pokud již byla započatá, pokračuje.

Odměna mediátora za provedenou mediaci a náhrada nákladů mediace

Odměna mediátora v případě soudem nařízeného prvního setkání stran s mediátorem činí dle vyhl. 277/2012 Sb. 400,-Kč za každou započatou hodinu mediace. V případě uzavření smlouvy o provedení mediace je odměna mediátora stanovenou smlouvou o provedení mediace (obvykle se stanovuje jako odměna hodinová).
Mediátor má právo na náhradu nákladů mediace. Tyto náklady jsou představovány zejména cestovným pro případ, že se mediace koná jinde než v sídle mediátora (náhrada za použití motorového vozidla a průměrná cena pohonných hmot je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, které je k jejímu vydání zmocněno § 189 odst. 1, a to vždy k 1.1. daného roku, pro rok 2016 jsou ceny stanoveny vyhl. 385/2015 Sb.), náhrady za čas promeškaný cestou na jednání, a skutečně vynaloženými náklady představujícími např. poštovné, pronájem místnosti k uskutečnění mediace, pokud se mediace koná mimo sídlo mediátora, opakovaný tisk smluv a podkladů.

Strany hradí odměnu a náhradu nákladů mediace rovným dílem.